จัดซื้อจัดจ้าง

เมษายน 2563

    ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกรายไตรมาส ไตรมาสที่2 ม.ค.-มี.ค.63 คณะการจัดการและการท่องเที่ยว

   ผู้ประกาศข่าว สาวิตรี สมจันทร์

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่2 (เดือน มกราคม พ.ศ. 2563 ถึงเดือน มีนาคม พ.ศ. 2563)

ของคณะการจัดการและการท่องเที่ยว

 

ประกาศ

เอกสารแนบท้าย

 
Calendar