จัดซื้อจัดจ้าง

เมษายน 2563

    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อกล้องจุลทรรศน์เลนส์ประกอบชนิด ๒ กระบอกตา ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี ๑๐ ชุดด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

   ผู้ประกาศข่าว อทิตตยา จันทร์เทพ

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อกล้องจุลทรรศน์เลนส์ประกอบชนิด ๒ กระบอกตา ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี ๑๐ ชุดด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
Calendar