จัดซื้อจัดจ้าง

เมษายน 2563

    คณะเภสัชศาสตร์ ประกาศประกวดราคาและเอกสารประกวดราคาซื้อ เครื่องอะตอมมิคแอบซอร์บชั่นสเปคโตรโฟโตมิเตอร์ Atomic absorption spectrophotometer

   ผู้ประกาศข่าว วิศรุจ พวงแก้ว

ประกาศประกวดราคาและเอกสารประกวดราคาซื้อ

เครื่องอะตอมมิคแอบซอร์บชั่นสเปคโตรโฟโตมิเตอร์ (Atomic absorption spectrophotometer)

ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 ชุดด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

1.ประกาศเชิญชวน

2.เอกสารประกวดราคา

3.ขอบเขตของงาน

4.รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะ

5.ตารางแสดงวงเงินฯ

 
Calendar