จัดซื้อจัดจ้าง

เมษายน 2563

    ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้่าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

   ผู้ประกาศข่าว น้ำอ้อย ยอดช่วย

ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้่าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รายละเอียดแนบ

รายละเอียดคุณลักษณะและขอบเขตงานตู้ควบคุมไฟฟ้า MDB

แบบงานระบบไฟฟ้าของโครงการอาคารศูนย์ปฏิบัติการโรงแรม
Calendar