จัดซื้อจัดจ้าง

เมษายน 2563

    คณะเภสัชศาสตร์ ประกาศประกวดราคาและเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องวัดค่าการดูดกลืนแสง Kinetic UV-vis spectrophotometer

   ผู้ประกาศข่าว วิศรุจ พวงแก้ว

ประกาศประกวดราคาและเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องวัดค่าการดูดกลืนแสง

(Kinetic UV-vis spectrophotometer)

ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 3 เครื่องด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

1.ประกาศประกวดราคาซื้อฯ

2.เอกสารประกวดราคาซื้อ

3.ร่างขอบเขตของงาน

4.รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

5.ตารางแสดงวงเงิน
Calendar