จัดซื้อจัดจ้าง

มีนาคม 2563

    คณะเภสัชศาสตร์ ประกาศประกวดราคาและเอกสารประกวดราคาซื้อรถตู้โดยสาร จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding

   ผู้ประกาศข่าว วิศรุจ พวงแก้ว

คณะเภสัชศาสตร์ ประกาศประกวดราคาและเอกสารประกวดราคาซื้อรถตู้โดยสาร

จำนวน 1 คัน

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

1.ประกาศประกวดราคา

2.เอกสารประกวดราคารถตู้

3.ขอบเขตของงาน

4.รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

5.ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ
Calendar