จัดซื้อจัดจ้าง

มีนาคม 2563

    ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

   ผู้ประกาศข่าว อทิตตยา จันทร์เทพ

ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

รายการ เครื่องวัดการดูดกลืนแสงในช่วงอัลตราไวโอดลตและวิซิเบิล ๑ ชุด 
Calendar