จัดซื้อจัดจ้าง

กุมภาพันธ์ 2563

    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวนระบบ Inverter ขนาด 24,000 BTU จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ผู้ประกาศข่าว สงคราม คงเมือง

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวนระบบ (Inverter) ขนาด 24,000 BTU จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

ดังเอกสารแนบ
Calendar