จัดซื้อจัดจ้าง

กุมภาพันธ์ 2563

    ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องวัดความเป็นกรดด่าง ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี 10 เครื่อง

   ผู้ประกาศข่าว อทิตตยา จันทร์เทพ

ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องวัดความเป็นกรดด่าง ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี 10 เครื่อง

รายละเอียดแนบ

1.ประกาศประกวดราคาฯ

2.เอกสารประกวดราคา

3.ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง เครื่องวัดความเป็นกรดด่าง

4.รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
Calendar