จัดซื้อจัดจ้าง

กุมภาพันธ์ 2563

    ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจวินิจฉัยระดับโมเลกุลแบบตรวจตามสภาพจริง ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี 1 ชุด

   ผู้ประกาศข่าว อทิตตยา จันทร์เทพ

ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจวินิจฉัยระดับโมเลกุลแบบตรวจตามสภาพจริง ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี 1 ชุด

รายละเอียดแนบ

1. ประกาศประกวดราคาฯ

2. เอกสารประกวดราคา

3.ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง เครื่องวินิจฉัยฯ

4. รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะ

 

 
Calendar