จัดซื้อจัดจ้าง

กุมภาพันธ์ 2563

    ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลภายนอกเช่าพื้นที่จำหน่ายเครื่องดื่ม อาหารว่างและอาหารพร้อมรับประทานณบริเวณทิศใต้ด้านนอกอาคารวิทยาศาสตร์การแพทย์ คณะสหเวชศาสตร์

   ผู้ประกาศข่าว กุลธรา ชื่นศิริ

ดังเอกสารแนบ
Calendar