จัดซื้อจัดจ้าง

กุมภาพันธ์ 2563

    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา เรื่องซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ผู้ประกาศข่าว กรวรรณ เที่ยงตรง

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา เรื่องซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน  3  เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เอกสารแนบ
Calendar