จัดซื้อจัดจ้าง

กุมภาพันธ์ 2563

    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อเครื่องแก๊สโครมาโทรกราฟี - แมสสเปคโทรมิเตอร์ ZGas Chromatograhp - Mass Spectrometer,GCMS จำนวน ๑ ชุด

   ผู้ประกาศข่าว สงคราม คงเมือง

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อเครื่องแก๊สโครมาโทรกราฟี - แมสสเปคโทรมิเตอร์ ZGas Chromatograhp - Mass Spectrometer,GCMS) จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

ดังเอกสารแนบ
Calendar