จัดซื้อจัดจ้าง

กุมภาพันธ์ 2563

    คณะเภสัชศาสตร์ ขอเปิดเผยข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาฯ

   ผู้ประกาศข่าว วิศรุจ พวงแก้ว

คณะเภสัชศาสตร์ ขอเปิดเผยข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาฯ

ประกวดราคาซื้อ ชุดทดลองทางสรีรวิทยา จำนวน 1 ชุด

ประกวดราคาซื้อ เครื่อง วัดการดูดกลืนแสงด้วยไมโครเพลต จำนวน 1 ชุด

 

 
Calendar