จัดซื้อจัดจ้าง

กุมภาพันธ์ 2563

    ประกาศประกวดราคาซื้อเก้าอี้เลคเชอร์ ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี ๔๐๐ ตัว

   ผู้ประกาศข่าว อทิตตยา จันทร์เทพ

รายละเอียดแนบ

1. ประกาศประกวดราคาฯ

2. ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

3. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
Calendar