จัดซื้อจัดจ้าง

มกราคม 2563

    ประกาศประกวดราคาซื้องานซื้อกล้องจุลทรรศน์ สเตอริโอพร้อมระบบให้แสงสว่าง ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี จำนวน ๑๒ กล้อง

   ผู้ประกาศข่าว สงคราม คงเมือง

ประกาศประกวดราคาซื้องานซื้อกล้องจุลทรรศน์ สเตอริโอพร้อมระบบให้แสงสว่าง ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี จำนวน ๑๒ กล้อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding)

 

ประกาศ ดังเอกสารแนบ

เอกสารประกวดราคา ดังเอกสารแนบ

ขอบเขตของงาน ดังเอกสารแนบ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ดังเอกสารแนบ
Calendar