จัดซื้อจัดจ้าง

มกราคม 2563

    ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาส 1

   ผู้ประกาศข่าว จำนง หอมเจริญ

วิทยาลัยพาณิชยสาสตร์ มีความประสงคต์ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่  ๑ (เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒)

 

 

เอกสารแนบ
Calendar