จัดซื้อจัดจ้าง

มกราคม 2563

    ประกาศคณะศึกษาศาสตร์ เรื่อง ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาความคุ้มค่าในการลงทุนFeasibility Studyในกลุ่มอาคารคณะศึกษาศาสตร์ ม.บูรพา

   ผู้ประกาศข่าว จารุวรรณ สดใส

ประกาศคณะศึกษาศาสตร์ เรื่อง ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาความคุ้มค่าในการลงทุน(Feasibility Study)ในกลุ่มอาคารคณะศึกษาศาสตร์ ม.บูรพา
Calendar