จัดซื้อจัดจ้าง

มกราคม 2563

    ร่างประกาศประกวดราคาซื้องานซื้อเครื่องปั่นเหวี่ยงตั๊งโต๊ะแบบควบคุมอุณหภูมิ ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี จำนวน ๑ เครื่อง e- bidding

   ผู้ประกาศข่าว สงคราม คงเมือง

ร่างประกาศประกวดราคาซื้องานซื้อเครื่องปั่นเหวี่ยงตั๊งโต๊ะแบบควบคุมอุณหภูมิ ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e- bidding)

 

ร่างประกาศ ดังเอกสารแนบ

ร่างเอกสารประกวดราคา ดังเอกสารแนบ

ร่างขอบเขตของงาน ดังเอกสารแนบ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ดังเอกสารแนบ
Calendar