จัดซื้อจัดจ้าง

มกราคม 2563

    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรงานจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาความคุ้มค่าในการลงทุนFeasibility Studyในกลุ่มอาคารคณะศึกษาศาสตร์ ราคากลาง

   ผู้ประกาศข่าว จารุวรรณ สดใส

ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรงานจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาความคุ้มค่าในการลงทุน(Feasibility Study)ในกลุ่มอาคารคณะศึกษาศาสตร์ (ราคากลาง)
Calendar