จัดซื้อจัดจ้าง

มกราคม 2563

    ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกฯ ประจำไตรมาสที่ 1 เดือน ตุลาคม 2562 ถึง ธันวาคม 2562

   ผู้ประกาศข่าว วนิดา ควรดี


คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยบูรพา  มีความประสงค์ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกฯ ประจำไตรมาสที่ 1

(เดือน ตุลาคม 2562 ถึง ธันวาคม 2562) ดังเอกสารแนบ

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกฯ ประจำไตรมาสที่ 1 เดือน ตุลาคม 2562 ถึง ธันวาคม 2562 ดังเอกสารแนบ

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 1  2563 ดังเอกสารแนบ
Calendar