จัดซื้อจัดจ้าง

ธันวาคม 2562

    คณะเภสัชศาสตร์ ขอประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องวัดการดูดกลืนแสงด้วยไมโครเพลต

   ผู้ประกาศข่าว วิศรุจ พวงแก้ว

คณะเภสัชศาสตร์ ขอประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องวัดการดูดกลืนแสงด้วยไมโครเพลต

ราคากลาง

เอกสารประกาศเชิญชวนซื้อ

รายละเอียดคุณลักษณะเครื่องวัดการดูดกลืนแสงด้วยไมโครเพลต

เอกสารประกวดราคาซื้อ
Calendar