จัดซื้อจัดจ้าง

ธันวาคม 2562

    คณะเภสัชศาสตร์ ขอประกาศรายละเอียดการจัดซื้อครุภัณฑ์

   ผู้ประกาศข่าว วิศรุจ พวงแก้ว

คณะเภสัชศาสตร์ ขอประกาศรายละเอียดการจัดซื้อครุภัณฑ์

รายการ เครื่องวัดการดูดกลืนแสงด้วยไมโครเพลต

ร่างประกาศประกวดราคาซื้อ

ราคากลาง

รายละเอียดคุณลักษณะเครื่องวัดการดูดกลืนแสงด้วยไมโครเพลต

ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
Calendar