จัดซื้อจัดจ้าง

ธันวาคม 2562

    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างพิมพ์วารสารศิลปกรรมบูรพา ฉบับ 1 ปีการศึกษา 2562 มกราคม 2562- มิถุนายน 2562 จำนวน 300 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ผู้ประกาศข่าว กรวรรณ เที่ยงตรง

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างพิมพ์วารสารศิลปกรรมบูรพา ฉบับ 1 ปีการศึกษา 2562 (มกราคม 2562- มิถุนายน 2562)  จำนวน 300 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เอกสารแนบ
Calendar