จัดซื้อจัดจ้าง

ธันวาคม 2562

    ประกาศคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.บูรพา เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เครื่องคอมพิวเตอร์

   ผู้ประกาศข่าว สุชาดา ธรรมโชติ

ด้วยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีการจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๐ รายการ รายละเอียดตามเอกสารแนบ
Calendar