จัดซื้อจัดจ้าง

พฤศจิกายน 2562

    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 จอขนาดไม่น้อยกว่า 19นิ้ว จำนวน 30 เครื่อง

   ผู้ประกาศข่าว สาวิตรี สมจันทร์

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล  แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19นิ้ว) 30 เครื่อง

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

ของคณะการจัดการและการท่องเที่ยว 

 

เอกสารแนบ

 

 
Calendar