จัดซื้อจัดจ้าง

ตุลาคม 2562

    ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 เดือน กรกฎาคม ถึง กันยายน พ.ศ. 2562

   ผู้ประกาศข่าว ศิริจันทร์ ชำนาญช่าง

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 เดือน กรกฎาคม ถึง กันยายน พ.ศ. 2562 (
(เอกสารแนบ)
Calendar