จัดซื้อจัดจ้าง

ตุลาคม 2562

    คณะเภสัชศาสตร์ ขอเผยแพร่วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายฯ

   ผู้ประกาศข่าว วิศรุจ พวงแก้ว

คณะเภสัชศาสตร์ ขอเผยแพร่วงเงินงบประมาณ

ที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายฯ

งาน จ้างเหมาผู้ปฏิบัติงานห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์

ดังเอกสารแนบ
Calendar