จัดซื้อจัดจ้าง

ตุลาคม 2562

    ประกาศตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง เครื่องแก๊สโครมาโทรกราฟี-แมสสเปคโทรมิเตอร์ ๑ ชุด

   ผู้ประกาศข่าว สงคราม คงเมือง

ประกาศตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานประกวดราคาซื้อเครื่องแก๊สโครมาโทรกราฟี - แมสสเปคโทรมิเตอร์ (Gas Chro,atrograph - Mass Spectrometer,GCMS) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๑ ชุด

 

ดังเอกสารแนบ
Calendar