จัดซื้อจัดจ้าง

ตุลาคม 2562

    ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องโครมาโทรกราฟี - แมสสเปคโทรมิเตอร์ GCMS จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding

   ผู้ประกาศข่าว สงคราม คงเมือง

ร่างเอกสารประกวดราคา

ร่างประกาศ

ร่าง TOR
Calendar