จัดซื้อจัดจ้าง

พฤศจิกายน 2562

    ข้อมูลสาระสำคัญของสัญญาจ้างเหมาทำความสะอาดกลุ่มอาคารกองกิจการนิสิต และหอพัก 1 และ 2 ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2563

   ผู้ประกาศข่าว อมรรัตน์ จิรสันติสุข

ดังแนบ
Calendar