จัดซื้อจัดจ้าง

พฤศจิกายน 2562

    คณะเภสัชศาสตร์ ขอเปิดเผยราคากลางและการคำนวนราคากลางฯ

   ผู้ประกาศข่าว วิศรุจ พวงแก้ว

คณะเภสัชศาสตร์ ขอเปิดเผยราคากลางและการคำนวนราคากลางฯ

โครงการ ติดตั้งระบบโสตทัศนูปกรณ์ห้องประชุม

ประกอบด้วย ทีสี 64 นิ้ว จำนวน 2 เครื่อง จำนวน 1 ห้อง

ดังเอกสารแนบ
Calendar