จัดซื้อจัดจ้าง

ตุลาคม 2562

    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างงานจ้างเหมาบำรุงรักษากล้องจุลทรรศน์แบบส่องผ่าน จำนวน ๑ งาน เดือนตุลาคม 2562 - กันยายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ผู้ประกาศข่าว สงคราม คงเมือง

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างงานจ้างเหมาบำรุงรักษากล้องจุลทรรศน์แบบส่องผ่าน จำนวน ๑ งาน (เดือนตุลาคม 2562 - กันยายน 2563) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

ดังเอกสารแนบ
Calendar