จัดซื้อจัดจ้าง

ตุลาคม 2562

    คณะเภสัชศาสตร์ ขอเปิดเผยวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง

   ผู้ประกาศข่าว วิศรุจ พวงแก้ว

คณะเภสัชศาสตร์ ขอเปิดเผยวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง

โครงการ จัดซื้อโต๊ะพับเอนกประสงค์ ขนาด 60*180*75 ซม. และ 75*180*75 ซม.

 

ดังเอกสารแนบ
Calendar