จัดซื้อจัดจ้าง

ตุลาคม 2562

    ประกาศประกวดราคาซื้ออาหารปรุงสำเร็จสำหรับผู้ป่วยใน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding

   ผู้ประกาศข่าว นุรักษ์ แซ่เตียว

ประกาศ

ประกวดราคา

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

ตารางคำนวณอัตราค่าอาหาร

ตารางวงเงินงบประมาณ

ร่างขอบเขตงาน
Calendar