จัดซื้อจัดจ้าง

ตุลาคม 2562

    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา งานเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 33เครื่อง ระยะเวลา12เดือน ต.ค.62-ก.ย.63 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คณะการจัดการและการท่องเที่ยว

   ผู้ประกาศข่าว สาวิตรี สมจันทร์

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา งานเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 33เครื่อง ระยะเวลา12เดือน (ต.ค.62-ก.ย.63) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ของคณะการจัดการและการท่องเที่ยว

 

เอกสารแนบ
Calendar