จัดซื้อจัดจ้าง

กันยายน 2562

    ประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดภายในอาคารและบริเวณรอบนอกอาคารของคณะแพทยศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding

   ผู้ประกาศข่าว ธิดาเนตร หมื่นสุขพร

เอกสารประกาศ

เอกสารประกวดราคาจ้าง

เอกสาร TOR

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

เอกสารประกอบ

ราคากลาง
Calendar