จัดซื้อจัดจ้าง

สิงหาคม 2562

    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้ออาหารนักเรียน 4 รายการ

   ผู้ประกาศข่าว สุกัญญา โพธิ์นาค

เอกสารแนบ
Calendar