จัดซื้อจัดจ้าง

กันยายน 2562

    ประกาศร่างเอกสารประกวดราคางานจ้างเหมาทำความสะอาดภายในอาคารและบริเวณรอบนอกอาคารของคณะแพทยศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding

   ผู้ประกาศข่าว ธิดาเนตร หมื่นสุขพร

ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างฯ

ร่างประกาศเชิญชวน

TOR

ราคากลาง

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

เอกสารประกอบ
Calendar