จัดซื้อจัดจ้าง

กันยายน 2562

    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรฯ งานจ้างเหมาทำความสะอาดภายในอาคารและบริเวณรอบนอกอาคารของคณะแพทยศาสตร์

   ผู้ประกาศข่าว ธิดาเนตร หมื่นสุขพร

เอกสารแนบ
Calendar