จัดซื้อจัดจ้าง

กันยายน 2562

    ประกาศประกวดราคา โครงการจ้างเหมาบริการทำความสะอาด และดูแลสวนและต้นไม้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding คณะการจัดการและการท่องเที่่ยว

   ผู้ประกาศข่าว สาวิตรี สมจันทร์

ประกาศประกวดราคา โครงการจ้างเหมาบริการทำความสะอาด และดูแลสวนและต้นไม้ อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะการจัดการและการท่องเที่่ยว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

ของคณะการจัดการและการท่องเที่ยว

 

เอกสารแนบ 1

เอกสารแนบ 2

เอกสารแนบ 3

เอกสารแนบ 4
Calendar