จัดซื้อจัดจ้าง

กันยายน 2562

    ประกาศราคากลาง โครงการจ้างเหมาบริการทำความสะอาด และดูแลสวนและต้นไม้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์e-bidding คณะการจัดการและการท่องเที่ยว

   ผู้ประกาศข่าว สาวิตรี สมจันทร์

ประกาศราคากลาง โครงการจ้างเหมาบริการทำความสะอาด และดูแลสวนและต้นไม้ อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะการจัดการและการท่องเที่ยว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

ของคณะการจัดการและการท่องเที่ยว

 

เอกสารแนบ
Calendar