จัดซื้อจัดจ้าง

กันยายน 2562

    ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง จ้างควบคุมงานก่อสร้าง ด้วยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป

   ผู้ประกาศข่าว จำนง หอมเจริญ

มหาวิทยาลัยบูรพา มีความประสงค์จะจ้างควบคุมงานก่อสร้างโครงการพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ทางด้านการเงิน การลงทุน เศรษฐกิจ สำหรับธุรกิจ SMEs เพื่อการพัฒนาบุคลากรในภาคตะวันออกรองรับ EEC ประจำอาคารศูนย์การเรียนรู้การเงินและการลงทุนธุรกิจระหว่างประเทศ ด้วยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป

 

เอกสารแนบ

 

ประกาศ

เอกสารจ้างควบคุมงานก่อสร้าง 002-2562

รายละเอียดแนบท้ายเอกสารจ้างควบคุมงานก่อสร้าง 002-2562

แบบ บก.02(ราคากลาง)

 

เอกสารก่อสร้างที่เกี่ยวข้อง ดาวน์โหลดที่นี่

 

 
Calendar