จัดซื้อจัดจ้าง

สิงหาคม 2562

    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาตำราเรียนประจำปีการศึกษา 2562 จำนวน 190 รายการ

   ผู้ประกาศข่าว พรรณราย เจริญแพทย์

ด้วยโรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา มีความประสงค์ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาตำราเรียนประจำปีการศึกษา 2562 จำนวน 190 รายการ

 ตามเอกสารดังแนบ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาตำราเรียนประจำปีการศึกษา 2562 จำนวน 190 รายการ
Calendar