จัดซื้อจัดจ้าง

กันยายน 2562

    ประกาศ มหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง ยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างควบคุมงานโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป

   ผู้ประกาศข่าว จำนง หอมเจริญ

                   ตามที่มหาวิทยาลัยบูรพา ได้ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างควบคุมงานโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป โครงการพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ทางด้านการเงิน การลงทุน เศรษฐกิจ สำหรับธุรกิจ SMEs เพื่อการพัฒนาบุคลากรในภาคตะวันออกรองรับ EEC ประจำอาคารศูนย์การเรียนรู้การเงินและการลงทุนธุรกิจระหว่างประเทศ นั้น

                   มหาวิทยาลัยบูรพา ขอยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้างการควบคุมงานโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป เนื่องจากไม่มีผู้ผ่านเกณฑ์ตามที่มหาวิทยาลัยบูรพากำหนด

 

                  เอกสารแนบ
Calendar