จัดซื้อจัดจ้าง

กันยายน 2562

    ประกาศประกวดราคางานจ้างเหมาทำความสะอาดกลุ่มอาเรียนและสภาพแวดล้อมทางภูมทัศน์ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์e-bidding

   ผู้ประกาศข่าว สุชาดา ธรรมโชติ

ด้วยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีความประสงค์ปกวดราคางานจ้างทำความสะอาดกุ่มอาคารเรียนและสภาพแวดล้อมทางภูมิทัศน์ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียด ตามเอกสารแนบ 298
Calendar