จัดซื้อจัดจ้าง

สิงหาคม 2562

    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาแก้ไขเพิ่มเติม โครงการจัดซื้อระบบภาพ1ระบบ ระบบเสียง1ระบบ ระบบแสงสว่างห้องประชุมใหญ่1ระบบ วิธีประกวดราคาe-bidding

   ผู้ประกาศข่าว สาวิตรี สมจันทร์

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาแก้ไขเพิ่มเติม โครงการจัดซื้อระบบภาพห้องประชุมใหญ่1ระบบ ระบบเสียงห้องประชุมใหญ่1ระบบ ระบบแสงสว่าง บนเวที และภายในห้องประชุมใหญ่1ระบบ

ด้วยวิธีประกวดราคา e-bidding

ของคณะการจัดการและการท่องเที่ยว

 

เอกสารแนบ
Calendar