จัดซื้อจัดจ้าง

กันยายน 2562

    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรฯ งานจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารเรียนโรงเรียนสาธิต

   ผู้ประกาศข่าว สุกัญญา โพธิ์นาค

เอกสารแนบ
Calendar