จัดซื้อจัดจ้าง

กันยายน 2562

    ประกาศร่างเอกสารประกวดราคางานจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารและบริเวณโดยรอบอาคารสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์e-bidding

   ผู้ประกาศข่าว กฤดาอร จุนวิเชียร

ประกาศร่างเอกสารประกวดราคางานจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารและบริเวณโดยรอบอาคารสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

- เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- ประกาศประกวดราคา

- ร่างขอบเขตของาน (TOR)

- รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของงานจ้างเหมาบริการทำความสะอาด

- ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ

 
Calendar