จัดซื้อจัดจ้าง

สิงหาคม 2562

    ประกาศเอกสารประกวดราคาซื้ออาหารและอาหารว่างสำหรับนักเรียน จำนวน 4 รายการ

   ผู้ประกาศข่าว สุกัญญา โพธิ์นาค

ประกาศประกวดราคา ดังแนบ

เอกสารประกวดราคา ดังแนบ

รายละเอียด ดังแนบ

ปฐมวัย ดังแนบ

ประถม 1-3 ดังแนบ

ประถม 4-6 ดังแนบ

IEP ดังแนบ
Calendar